§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „World Family RevitaLash®(Konkurs”) jest spółka Plazanet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (kod: 61-611), przy ulicy Bogusza 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000495001, kapitał zakładowy: 500.000,00 złotych, NIP: 9721247876, REGON: 302652520, („Organizator”).

 2. Konkurs jest skierowany do osób fizycznych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 (osiemnaście) lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które spełniają warunki udziału w Konkursie oraz zgłoszą swój udział w Konkursie na warunkach określonych poniżej, zwane są dalej „Uczestnikami”.

 3. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady udziału w Konkursie, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników, zasady wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania nagród, a także zawiera postanowienia w zakresie praw autorskich, przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz w zakresie postępowania reklamacyjnego.

 4. Konkurs jest przeprowadzany zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności przepisami kodeksu cywilnego.

 5. Organizator informuje, że Konkurs nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook. W związku z powyższym, Facebook nie odpowiada wobec uczestników za przeprowadzenie Konkursu i wydanie nagród.

 6. Fundatorem nagród, przyrzekającym nagrody oraz podmiotem wydającym nagrody w Konkursie jest Organizator.

§ 2.

ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Konkurs jest ogłaszany i przeprowadzany na stronie internetowej marki Revitalash („Strona”), prowadzonej w ramach internetowego portalu społecznościowego pod adresem [https://www.facebook.com/RevitaLashPolska/].

 2. Konkurs trwa w terminie od dnia [11.04.2020] od godz. [15:00] do dnia [2.05.2020] do godz. [15:00]. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje w terminie i na zasadach wskazanych w § 3 Regulaminu.

 3. Udziału w Konkursie nie mogą brać członkowie organów, pracownicy, współpracownicy ani przedstawiciele Organizatora oraz podmiotów z nimi powiązanych, ani inne osoby zaangażowane w organizację Konkursu, a także ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także wstępni, zstępni i rodzeństwo małżonków.

 4. Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

 5. Dana osoba może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz i może otrzymać w całym Konkursie nie więcej niż jedną nagrodę. Kolejne zgłoszenie do Konkursu dokonane przez tę samą osobę nie jest rozpatrywane.

 6. Udział w Konkursie nie wymaga zakupu żadnych produktów promocyjnych, jest dobrowolny i nieodpłatny.

 7. W celu udziału w Konkursie należy, w terminie trwania Konkursu, wskazanym w ust. 2 zdanie pierwsze powyżej, dokonać zgłoszenia do Konkursu („Zgłoszenie”), w następujący sposób:

  1. wykonać zadanie konkursowe opisane na Stronie, w treści posta zawierającego ogłoszenie o Konkursie („Praca”); Praca może mieć formę zdjęcia, plakatu, grafiki, itp;

  2. umieścić Pracę na Stronie, w komentarzu pod postem zawierającym ogłoszenie o Konkursie.

 8. Organizator informuje, że poprzez dokonanie Zgłoszenia, w szczególności poprzez umieszczenie Pracy w komentarzu pod postem zawierającym ogłoszenie o Konkursie, Uczestnik oświadcza, że:

   1. zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz

   2. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika takich jak: imię, nazwisko, nazwa Uczestnika używana na portalu Facebook, inna niż imię i nazwisko (np. pseudonim, nazwisko panieńskie), IP Uczestnika lub adres URL Uczestnika na portalu Facebook, wizerunek, a w przypadku wygranej w Konkursie - adres do wysyłki nagrody oraz numer telefonu, w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia zwycięzców, wysyłki nagród, kontaktowania się w sprawach związanych z organizacją Konkursu oraz realizacji innych czynności w ramach Konkursu, określonych szczegółowo w Regulaminie;

   3. w przypadku, jeżeli Praca zawiera wizerunek Uczestnika - wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku Uczestnika, utrwalonego w ramach nagrodzonej Pracy, w mediach społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram) oraz na następujących stronach internetowych Organizatora [www.revitalash.pl], w celach informacyjnych związanych z faktem organizacji Konkursu, wyborem zwycięzcy itp. (np. w ramach postu informującego o wyborze zwycięzcy Konkursu), a także w celach promocji kolejnych konkursów organizowanych przez Organizatora lub kolejnych edycji Konkursu.

 1. Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Prac:

  1. których udział w Konkursie może naruszać jakiekolwiek prawa lub dobra osób trzecich (prawa autorskie, prawa do wizerunku, prawo do prywatności);

  2. wcześniej rozpowszechnionych;

  3. zawierających wizerunek osób trzecich, innych niż Uczestnik;

  4. zawierających treści sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, w szczególności treści ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe lub wulgarne;

  5. zawierających treści stanowiące negatywne opinie dotyczące Organizatora lub jego produkty lub przedstawiające Organizatora lub jego produkty w negatywny sposób;

  6. zawierających zastrzeżone nazwy produktów (marek) lub znaków towarowych innych niż przysługujące Organizatorowi.

 2. Po dokonaniu Zgłoszenia zabronione jest wprowadzanie zmian do Pracy. Powyższe nie dotyczy edycji komentarza w zakresie niestanowiącym Pracy, w tym wprowadzania zmian formalnych (np. przesunięci tekstu do kolejnej linijki), interpunkcyjnych (dodawanie przecinków, kropek, polskich znaków diakrytycznych), poprawiania oczywistych błędów i omyłek.

 3. W przypadku pytań lub wątpliwości w zakresie warunków niniejszego Regulaminu, Uczestnik może przesłać do Organizatora wiadomość prywatną za pośrednictwem Strony, a Organizator udzieli odpowiedzi nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych.

§ 3.

WYBÓR ZWYCIĘZCÓW

 1. Wyboru zwycięzców Konkursu dokonuje specjalna komisja konkursowa („Komisja”) powołana przez Organizatora, składająca się z nieparzystej liczby osób (nie mniej niż 3).

 2. Komisja przystępuje do oceny danej Pracy pod warunkiem, że Zgłoszenie jest zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 3. Komisja wybiera w Konkursie 1 (jedną) Pracę, której autor jest uprawniony do nagrody, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu („Zwycięzca”). Komisja dokonuje wyboru Pracy, biorąc pod uwagę kryteria takie jak oryginalność, kreatywność, zgodność Pracy z tematem Konkursu. Komisja wybiera również 20 (dwadzieścia) prac wyróżnionych.

 4. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje w terminie do dnia [7.05.2020]/

 5. Zwycięzca jest powiadamiany o wygranej za pośrednictwem Strony, w komentarzu pod postem konkursowym lub w prywatnej wiadomości, wysyłanej przez Organizatora. Po otrzymaniu informacji o wygranej, Zwycięzca zobowiązany jest do przesłania Organizatorowi, w terminie kolejnych 2 (dwóch) dni, wiadomości zwrotnej zawierającej adres do wysyłki nagrody, numer telefonu oraz wymagane przez Organizatora oświadczenia. W przypadku nieprzesłania wiadomości, o której mowa powyżej we wskazanym terminie lub przesłania wiadomości niekompletnej, w tym niespełniającej wskazanych wymagań, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

§ 4.

NAGRODY

 1. Nagrodą główną w Konkursie jest zestaw LEGENDARY REVITALASH® & MNEMOSLINE® o wartości 2790,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset dziewiędziesiąt złotych) („Nagroda Główna Rzeczowa”). W Konkursie zostanie wydana 1 (jedna) Nagroda Rzeczowa Główna.

 2. Nagrodą wyróżnienia jest zestaw mini produktów marki RevitaLash® Cosmetics o wartości 240,00zł (słownie: dwieście czterdzieści złowtych) („Nagroda Rzeczowa Wyróżnienie”). W konkursie zostanie wydanych 20 (dwadzieścia) Nagród Rzeczowych Wyróżnienie

 3. Obok Nagrody Rzeczowej Organizator przyznaje również nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% kwoty tej Nagrody Rzeczowej (ubruttowienie). Część nagrody, którą stanowi nagroda pieniężna odpowiadająca wysokości podatku dochodowego obciążającego Zwycięzcę zostanie pobrana i wpłacona na rachunek właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie.

 4. Nagroda Rzeczowa jest wysyłana do Zwycięzcy kurierem, na adres podany w wiadomości, o której mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu, w terminie do 7 dni od daty otrzymania przez Organizatora danych do wysyłki.

 5. W przypadku niespełnienia przez Zwycięzcę warunków określonych w niniejszym Regulaminie, w tym nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

 6. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrodę.

 7. Nagroda niewydana w Konkursie pozostaje własnością Organizatora.

§ 5.

NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM KONKURSU

 1. Komisja sprawuje nadzór nad prawidłowym i zgodnym z niniejszym Regulaminem przebiegiem Konkursu. W szczególności, Komisja decyduje o wykluczeniu z Konkursu Zgłoszeń, które nie spełniają wymogów określonych w Regulaminie lub Uczestników, którzy nie spełniają wymogów uczestnictwa określonych w Regulaminie lub dopuścili się innego, rażącego naruszenia postanowień Regulaminu. W przypadku, o którym mowa powyżej Uczestnik traci prawo do otrzymania nagrody..

 2. W przypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości dotyczących przestrzegania Regulaminu lub spełniania przez Uczestnika warunków uprawniających do wydania nagrody (np. w zakresie pełnoletniości), Organizator może żądać od Uczestnika przedstawienia określonych dokumentów lub złożenia oświadczeń.

§ 6.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Zgłaszając Pracę do Konkursu Uczestnik oświadcza, że jest on jej wyłącznym autorem, przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych i osobistych do Pracy oraz jest on uprawniony do rozporządzania tymi prawami bez ograniczeń. W przypadku jeżeli do nieograniczonego korzystania i rozporządzania Pracą konieczne jest nabycie od osób trzecich przysługujących im praw lub uzyskanie odpowiednich zgód, Uczestnik zobowiązany jest takie prawa oraz zgody nabyć na własny koszt i we własnym zakresie, w sposób umożliwiający Organizatorowi nabycie praw do Pracy na zasadach opisanych w niniejszym § 6 poniżej.

 2. Na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, Organizator zastrzega niniejszym na swoją rzecz przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do nagrodzonej w Konkursie Pracy, w zakresie, w jakim stanowi ona utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994.24.83 z zm.). Organizator nabywa całość autorskich praw majątkowych do Pracy z chwilą wydania nagrody, do rozporządzania i korzystania z Pracy we własnym zakresie, jak i na użytek osób trzecich, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Pracy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Pracy utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

  3. w zakresie rozpowszechniania Pracy w sposób inny niż określony w pkt. 3) powyżej - publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Pracy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet).

 1. Zwycięzca zezwala na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Pracy (prawa zależnego). Organizator uprawniony jest do wprowadzania zmian do Pracy, wykorzystywania Pracy jako części innych utworów, dokonywania, rozporządzania i wykorzystywania opracowań Pracy oraz podejmowania innych działań w odniesieniu do Pracy nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miała być utrata indywidualnego charakteru nadanego Pracy.

 2. Zwycięzca zobowiązuje się do niewykonywania swoich autorskich praw osobistych do Pracy i upoważnia Organizatora do ich wykonywania w jego imieniu. Zwycięzca zezwala na korzystanie z Pracy lub opracowań Pracy bez konieczności wskazywania imienia i nazwiska Zwycięzcy jako autora Pracy.

 3. W razie powzięcia przez Organizatora jakichkolwiek wątpliwości co do autorstwa Pracy lub wymaganych dla jej eksploatacji zgód, lub w przypadku zgłoszenia Organizatorowi przez osoby trzecie jakichkolwiek zastrzeżeń lub roszczeń dotyczących Pracy, Uczestnik na żądanie Organizatora, we wskazanym przez Organizatora terminie i formie, jest zobowiązany przedstawić wyjaśnienia oraz dowody potwierdzające jego autorstwo, nabycie odpowiednich praw lub zgód na korzystania i rozporządzanie Pracy lub uzasadnienie dla braku konieczności uzyskiwania takich dodatkowych praw lub zgód od osób trzecich. W przypadku ich nieprzedstawienia we wskazanym przez Organizatora terminie lub w przypadku uznania ich przez Organizatora za niewystarczające, Organizator ma prawo wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu, a także zdecydować o utracie prawa do nagrody przez Zwycięzcę albo odpowiednio zażądać zwrotu nagrody.

§ 7.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzeniem Konkursu jest spółka Plazanet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (kod: 61-611), przy ulicy Bogusza 6 (dalej: „Administrator”).

 2. Dane osobowe są przetwarzane:

  1. w oparciu o zgodę, w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym wyłonienia Zwycięzcy, wysyłki nagród, kontaktowania się w sprawach związanych z organizacją Konkursu oraz realizacji innych czynności w ramach Konkursu, określonych szczegółowo w Regulaminie; dane osobowe są przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych albo do czasu zakończenia wszystkich czynności związanych z przeprowadzeniem Konkursu, określonych w Regulaminie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;

  2. w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, w tym:

   1. przepisów podatkowych, tj. w celu prowadzenia rachunkowości i rozliczenia podatków od nagród w Konkursie; dane osobowe są przetwarzane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których Administrator przetwarza dane osobowe;

   2. przepisów dotyczących postępowań reklamacyjnych, tj. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących Konkursu, wysyłanie odpowiedzi na reklamację; dane osobowe są przetwarzane do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego;

  3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. dochodzenia roszczeń - w celu realizacji wszelkich działań przedprocesowych, procesowych oraz egzekucyjnych, zmierzających do zaspokojenia roszczeń lub obrony Administratora; dane osobowe są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

 3. Administrator może udostępniać dane osobowe Organizatorowi, podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi wymagające przetwarzania danych, usługi księgowe, usługi prawne, usługi IT, usługi kurierskie i pocztowe. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom powiązanym z Administratorem oraz podmiotom do tego upoważnionym, na podstawie przepisów prawa.

 4. Administrator informuje, że osoby, których dane dotyczą mają prawo: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 5. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie jej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, opartego o podstawę wskazaną w ust. 2 pkt 3) powyżej.

 7. Wszelkie zgłoszenia w sprawach związanych z realizacją praw, o których mowa ust. 4-6 powyżej należy kierować na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu lub w formie e-mail, na adres: [biuro@revitalash.com.pl]

 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu jest dobrowolne, jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Administrator informuje ponadto, że niepodanie określonych danych uniemożliwi w szczególności wybór Zwycięzcy, kontaktowanie się z Uczestnikami, wysyłkę nagród w Konkursie, realizację uprawnień reklamacyjnych, czy realizację obowiązków podatkowych Administratora, wynikających z przepisów prawa.

§ 8.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z organizacją i przebiegiem Konkursu należy zgłaszać do Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji, nie później jednak niż w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

 2. Reklamacje można zgłaszać na piśmie, listem poleconym, na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu lub w formie e-mail, na adres: [biuro@revitalash.com.pl]. Reklamacja może być również przesłana w wiadomości prywatnej poprzez Stronę. Rekomendowane jest, by reklamacja określała w szczególności imię, nazwisko, dane do kontaktu, a także dokładny opis oraz wskazanie przyczyny reklamacji, jak również określenie żądania.

 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję. Zgłaszający jest powiadamiany o wyniku postępowania reklamacyjnego w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w formie wskazanej przez osobę zgłaszającą reklamację, a w jej braku - w formie w jakiej reklamacja została wysłana lub w innej możliwej formie (np. listem poleconym, w wiadomości e-mail lub w formie wiadomości prywatnej poprzez Stronę). Brak odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w zdaniu drugim powyżej oznacza uznanie przez Organizatora reklamacji oraz żądań reklamującego, zgodnie z jej treścią.

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w okresie trwania Konkursu na Stronie, a na żądanie zgłoszone Organizatorowi jest przesyłany w wiadomości prywatnej poprzez Stronę lub w formie e-mail.

 2. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.